Category: ข่าวโรงเรียน

แจ้งเรื่องวันสอบปลายภาค 9 – 10 พ.ย. 63

ขอแจ้งเรื่องการแต่งกายของนักเรียนในวันสอบปลายภาค ป.1 – ม.6 ดังนี้ค่ะ วันจันทร์ที่ 9 พ.ย. 63 ใส่ชุดตามตารางสอน วันอังคารที่ 10 พ.ย. 63 ใส่ชุดไปรเวท ขอแจ้งภาคเรียนนี้ชั้นอนุบาล 1 – 3 และทุกชั้น งดงาน Party ปิดภาคเรียน แต่นักเรียนมาเรียนตามปกติค่ะ