Month: March 2024

ระบบประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/66

นักเรียนสามารถเรียกดูผลการเรียนรายบุคคลได้โดย click เลือกระดับชั้นที่นักเรียนศึกษาอยู่ แล้วระบุเลขประชาชน และเลขประจำตัวนักเรียน

เรื่อง กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ที่จะเข้าเรียนปีการศึกษา 2567 (เฉพาะผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าใหม่ปีการศึกษา 2567)