Month: September 2021

แจ้งเรื่อง การฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนอายุ 12 – 18 ปี

ตามที่ภาครัฐเตรียมจะจัดสรรวัคซีน Pfizer ให้กับเด็กอายุ 12 – 18 ปี และในวันนี้ คือ 28 กันยายน 2564 ทางโรงเรียนได้รับแจ้งให้ดำเนินการติดต่อโรงพยาบาลเองนั้น ทางโรงเรียนได้ปรึกษากับผู้แทนผู้ปกครองแล้ว ได้ข้อสรุปว่า เพื่อความปลอดภัยและสะดวก สมควรให้นักเรียนไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาล และควรเป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐาน และอยู่ใกล้โรงเรียน ทางโรงเรียนจึงประสานงานไปที่โรงพยาบาล ซีจีเอช พหลโยธิน (เซ็นทรัลเยนเนอรัล เดิม) ที่เข้าโครงการนี้ ทางโรงพยาบาลได้ตอบรับ และยินดีที่จะฉีดวัคซีนให้นักเรียนโดยจะประสานงานเรื่องวัคซีนให้ เมื่อได้รับวัคซีนแล้ว ทางโรงพยาบาลจะติดต่อให้ทางโรงเรียนนำนักเรียนไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาล ผู้ปกครองกรุณาติดตาม Website ของโรงเรียน เพื่อทราบกำหนดวัน เวลา ที่นักเรียนจะได้รับวัคซีนค่ะ หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งทาง Website ของโรงเรียน ค่ะ

แจ้งเรื่อง การฉีดวัคซีนนอกจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน

จากนโยบายของ รมต.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สำรวจนักเรียนที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน นอกจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวก ลดภาระการรับ-ส่งของผู้ปกครอง และการเดินทางไปฉีดวัคซีนดังนั้น ร.ร.อมาตยกุลจึงแจ้งข่าวดังกล่าว และแจ้งรหัสของโรงเรียน คือ 1110100080 และเพื่อให้เกิดความถูกต้องของข้อมูล ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองบันทึกข้อมูลนักเรียนที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน นอกจังหวัดที่ตั้งโรงเรียน ที่ลิ้งค์ http://shorturl.at/bgwC6 ภายใน 26 ก.ย. 2564

แจ้งเรื่อง การเตรียมเอกสารแบบสำรวจและใบยินยอม และแบบคัดกรองเพื่อรับวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน อายุ 12 – 18 ปี

ตามที่ภาครัฐเตรียมจะจัดสรรวัคซีน Pfizer ให้กับเด็กอายุ 12 – 18 ปี และให้โรงเรียนสอบถามความสมัครใจและความยินยอมของผู้ปกครองนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนดำเนินการดังนี้

เรื่องขยายเวลาแจ้งไม่สอบ O-Net สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3

ตามที่มีประกาศยกเลิกการใช้ผลการสอบ O-Net เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตรวจสอบผลการเรียน ทางโรงเรียนจึงขอขยายเวลาแจ้งไม่สอบ O-Net สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ถึงวันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. โดยสามารถกรอกข้อมูลใน Google Form ผู้ที่กรอกข้อมูลแล้วกรุณาอย่ากรอกซ้ำ https://forms.gle/pFrSEejfk6ZNA9zr5

แจ้งข่าวเรื่องวัคซีนซิโนฟาร์มค่ะ

เริ่มวันนี้! เปิดจอง 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้กลุ่มผู้ปกครองจองวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี ให้กับเด็ก 10-18 ปี ค่ะ โดยได้ประกาศเปิดรับสมัคร “สมาคมผู้ปกครอง” หรือ “กลุ่มผู้ปกครอง” ที่มีบุตร-ธิดาอยู่ในสถานศึกษา -โรงเรียน ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ VACC 2 School สามารถยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ขั้นต่ำกลุ่มละ 10 คนขึ้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 10-18 ปี จำนวน 5,000 ราย https://m.facebook.com/chulabhornhospital/photos/a.1125134910890152/6011899542213640/?type=3&source=48

ขอให้ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ขอรับวัคซีน Pfizer จากภาครัฐ

เพื่อให้เกิดความครบถ้วนและไม่ตกหล่น ขอให้ทุกท่านตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ขอรับวัคซีน Pfizer จากภาครัฐกับคุณครูประจำชั้น ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. ทาง Platform Classroom ค่ะ โดยคุณครูประจำชั้นจะนำรายชื่อนักเรียนในห้องที่ต้องการรับวัคซีนมาให้ตรวจสอบค่ะ หากต้องการเปลี่ยนแปลงใดๆ สามารถแจ้งกับคุณครูประจำชั้นได้เลยนะคะ ครูประจำชั้นต้องสรุปรายชื่อก่อนเวลา 09.00 น.นะคะ เนื่องจากทางโรงเรียนต้องส่งรายชื่อทุกคนที่ขอรับวัคซีนในวันที่ 20 กันยายน 2564

แจ้งเพิ่มเติม เรื่องการรับวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้น ม.6

ขอแจ้งเพิ่มเติมว่า ขณะนี้นักเรียนชั้น ม.6 ทุกคน ทั้งที่อายุอยู่ในเกณฑ์และอายุเกิน 18 ปี มีรายชื่อขึ้นมาในระบบการรับวัคซีนแล้ว โรงเรียนจะดำเนินการตามความประสงค์ของผู้ปกครองต่อไป (ขอบคุณภาพจาก Mgronline.com)

เรื่อง โรงเรียนยังไม่พร้อมสำหรับการเปิดเรียนที่โรงเรียนในช่วงเวลาอันใกล้นี้

ตามที่มีมาตรการจากภาครัฐออกมา 7 มาตรการเข้ม และโรงเรียนต้องทำเรื่องเพื่อขออนุญาตเปิดเรียนที่โรงเรียนนั้น  เราขอชี้แจงว่าที่จริงแล้วเราอยากเปิดให้นักเรียนกลับมาเรียนที่โรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง แต่ยังติดขัดบางประการ  และไม่มั่นใจว่าจะสามารถทำตามข้อกำหนดได้หรือไม่ (ได้นำข้อกำหนดมาแนบไว้ด้านท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว)

เรื่องการสอบ O-Net ชั้น ป.6 ม.3 ม.6

ตามที่สำนักทดสอบทางการศึกษา หรือ สทศ จะจัดสอบ O-Net สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ประจำปีการศึกษา 2564 และขอให้ทางโรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนที่สมัครใจเข้าสอบนั้น ทางโรงเรียนขอดำเนินการ ดังนี้

แจ้งเพิ่มเติม เรื่องการรับวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน

ตามที่ทางโรงเรียนได้แจ้งว่าภาครัฐเตรียมจะจัดสรรวัคซีน Pfizer ให้กับเด็กอายุ 12 – 18 ปี ขอชี้แจงว่าเราเองเป็นเพียงตัวกลางที่ต้องรับฟังข้อมูลจากภาครัฐและนำมาแจ้งอีกทีหนึ่ง บางคำถามเราก็ไม่สามารถตอบได้ แต่จะไปหาข้อมูลให้ค่ะ

Next Page »