Month: April 2023

แจ้งเรื่องการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

ตามที่ทางโรงเรียนได้กำหนดวัน-เวลาประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ และผู้ปกครองสามารถเข้าไปหาข้อมูล วัน- เวลา ทาง