Month: October 2022

แจ้งเรื่องการชำระค่าเทอม 2/65 และการค้างชำระ

ขอความกรุณาผู้ปกครองชำระค่าเทอม 2/65 ภายในกำหนดเวลา คือภายใน 20 ตุลาคม 2565 และในภาคเรียนนี้ โรงเรียนไม่อนุญาตให้ค้างชำระนะคะ
ผู้ปกครองที่ค้างชำระค่าเทอม และมาเซ็นเอกสารรับทราบเรื่องการค้างชำระค่าเทอม

ระบบประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/65

นักเรียนสามารถเรียกดูผลการเรียนรายบุคคลได้โดย click เลือกระดับชั้นที่นักเรียนศึกษาอยู่ แล้วระบุเลขประชาชน และเลขประจำตัวนักเรียน

ประกาศผลการรับนักเรียน ชั้น อ.1 รอบที่ 1 ไม่ใช่พี่น้อง ปีการศึกษา 2566 (จะประกาศเพิ่มเติมรอบ 2 วันที่ 3 พฤศจิกายน 65 ค่ะ)