Month: April 2021

ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนสำหรับนักเรียนใหม่ที่จะเข้าเรียนปีการศึกษา 2564 และกำหนดวันรับผลการเรียน (มีการเปลี่ยนแปลง)

https://www.amatyakulschool.com/newsapr%209.pdf

แจ้งเรื่องต่างๆ และแนวทางการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564

https://www.amatyakulschool.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%20%E0%B8%A3%E0%B8%A3.%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%206%20%E0%B9%80%E0%B8%A1.%E0%B8%A2.%2064.pdf