Month: July 2021

ประกาศเรื่อง แจ้งเรื่องต่างๆ และแจ้งยกเลิกการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Google Meet ในวันหยุดราชการ

ประกาศเรื่อง แจ้งเรื่องต่างๆ

ด้วยในแต่ละวันมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศจำนวนมาก ทางโรงเรียนมีความจำเป็นต้องจัดให้ครูและเจ้าหน้าที่ทำงานจากที่บ้าน หรือ Work From Home ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564  ดังที่แจ้งแล้วนั้น  ทางโรงเรียนขอแจ้งเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม ดังนี้

ประกาศ แจ้งเรื่องการให้ครูและเจ้าหน้าที่ทำงานที่บ้าน

เนื่องจากในแต่ละวันมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศจำนวนมาก ทางโรงเรียนมีความจำเป็นต้องจัดให้ครูและเจ้าหน้าที่ทำงานจากที่บ้าน หรือ Work From Home ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564  เป็นต้นไป

ประกาศเรื่อง แจ้งเปลี่ยน วัน – เวลา การมารับใบเสร็จค่าธรรมเนียมการเรียน เงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี และแจ้งเลื่อนการรับสมัคร การทดสอบ และการรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1

ประกาศเรื่อง การมารับใบเสร็จค่าธรรมเนียมการเรียนและเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี (สำหรับคนที่ยังไม่มารับ)

ประกาศเรื่อง การมารับใบเสร็จค่าธรรมเนียมการเรียนและเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี และการ Work From Home