Month: December 2021

ประกาศแจ้งเรื่องสายรถโรงเรียนและเรื่องการมารับอุปกรณ์การเรียนนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง 3 (สัปดาห์ที่ 9 – 12) 16 ธันวาคม 2564

ประกาศแจ้งเตือนเรื่องวันสุดท้ายของการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 และเรื่องอื่นๆ วันที่ 14 ธันวาคม 2564

ประกาศแจ้งเรื่อง แจ้งผลการทดสอบนักเรียนชั้น ป.6 ที่เข้าร่วมโครงการการคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตบางเขนและบริเวณใกล้เคียง เพื่อศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ และเรื่องอื่นๆ วันที่ 13 ธันวาคม 2564