Month: April 2022

ประกาศลงวันที่ 30 เมษายน 2565 แจ้งเรื่องการมารับหนังสือเรียน (รอบเก็บตก)

นักเรียนที่ยังไม่มารับหนังสือเรียน ขอให้โทรมานัดว่าจะมารับวันเวลาใด โดยโทรมาที่โรงเรียน วันที่ 9 พ.ค. 65 (เวลา 08.00 – 15.00 น. ) เปลี่ยนจากที่แจ้งไว้ว่าให้โทรมาวันที่ 2 พ.ค. 65

ประกาศลงวันที่ 28 เมษายน 2565 เรื่อง เวลา และสถานที่ มารับหนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน

ประกาศลงวันที่ 8 เมษายน 2565 เรื่อง แจ้งนักเรียนใหม่ และ นักเรียนปัจจุบัน เรื่องการมารับหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น