Month: November 2021

ขอให้แสดงป้าย ชื่อ ห้อง รหัส เมื่อมารับเอกสาร

ขอความร่วมมือแสดงป้ายที่มีข้อมูล ชื่อ ห้อง รหัส เมื่อมารับเอกสารและอุปกรณ์การเรียนค่ะ ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการค้นหาใบเสร็จ กรุณาเขียนห้องเรียนที่ระบุห้อง /1 /2 /3 หรือ ก ข ค ง และ รหัสของนักเรียนหรือเลขประจำตัว (ดูจากบัตรรับนักเรียน นักเรียน ชั้น ม.2 – ม.6 ถ้าไม่ทราบ ให้เขียนเลขประจำตัว) และชื่อ ลงกระดาษแผ่นประมาณ a4 ดังตัวอย่างด้านล่าง โดยเฉพาะในวันจันทร์ และอังคาร ที่จะมีการมารับเอกสารรอบเก็บตก จะมีนักเรียนทั้ง 15 ระดับ 49 ห้อง มารับเอกสารในวันเดียวกัน และผู้ที่แจกเอกสารจะไม่ใช่ครูประจำชั้น มีความจำเป็นต้องระบุห้องเรียนให้ชัดเจน มิฉะนั้นจะเสียเวลาในการค้นหามากค่ะ การแสดงบัตรรับนักเรียนสีเหลืองไม่สามารถบอกห้องเรียนได้ เพราะไม่มีข้อมูลห้องเรียนบนบัตรดังกล่าว ขอความร่วมมือเขียนข้อมูลมาบนกระดาษขนาดประมาณ A4 ค่ะ ป.4 ก58/199ด.ช. กกกก ขขขขขขข โปรดติดตาม WEBSITE ของโรงเรียนนะคะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะรีบแจ้งค่ะ

ชี้แจงเพิ่มเติม หลายเรื่อง

แจ้งเพิ่มเติมค่ะ เนื่องจากประกาศแจ้งฉบับก่อนตกหล่นไปค่ะ นักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 สามารถมารับใบเสร็จค่าธรรมเนียมการเรียนได้ในวัน เวลา ตามตารางค่ะ

แจ้งเรื่องการเรียนของนักเรียนชั้น ม.ปลาย

ตามที่โรงเรียนจะเปิดให้นักเรียนชั้นม.ปลายมาเรียนที่โรงเรียนในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 และให้นักเรียนสามารถเลือกระบบการเรียนได้นั้น

ประกาศเรื่อง การรับสมัครและการทดสอบร่างกายของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศเรื่องเปิดให้นักเรียนชั้นอนุบาล 1 มาทดลองเรียนที่โรงเรียน รอบที่ 2 และ รอบที่ 3

ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการมาเรียนที่โรงเรียนสำหรับนักเรียนชั้น ม.4 – ม.6

รูปแบบการเรียนที่โรงเรียนและเรียนที่บ้าน

Next Page »