Author: admin1

แจ้งเพิ่มเติม เรื่องการรับวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้น ม.6

ขอแจ้งเพิ่มเติมว่า ขณะนี้นักเรียนชั้น ม.6 ทุกคน ทั้งที่อายุอยู่ในเกณฑ์และอายุเกิน 18 ปี มีรายชื่อขึ้นมาในระบบการรับวัคซีนแล้ว โรงเรียนจะดำเนินการตามความประสงค์ของผู้ปกครองต่อไป (ขอบคุณภาพจาก Mgronline.com)

เรื่อง โรงเรียนยังไม่พร้อมสำหรับการเปิดเรียนที่โรงเรียนในช่วงเวลาอันใกล้นี้

ตามที่มีมาตรการจากภาครัฐออกมา 7 มาตรการเข้ม และโรงเรียนต้องทำเรื่องเพื่อขออนุญาตเปิดเรียนที่โรงเรียนนั้น  เราขอชี้แจงว่าที่จริงแล้วเราอยากเปิดให้นักเรียนกลับมาเรียนที่โรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง แต่ยังติดขัดบางประการ  และไม่มั่นใจว่าจะสามารถทำตามข้อกำหนดได้หรือไม่ (ได้นำข้อกำหนดมาแนบไว้ด้านท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว)

เรื่องการสอบ O-Net ชั้น ป.6 ม.3 ม.6

ตามที่สำนักทดสอบทางการศึกษา หรือ สทศ จะจัดสอบ O-Net สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ประจำปีการศึกษา 2564 และขอให้ทางโรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนที่สมัครใจเข้าสอบนั้น ทางโรงเรียนขอดำเนินการ ดังนี้

แจ้งเพิ่มเติม เรื่องการรับวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน

ตามที่ทางโรงเรียนได้แจ้งว่าภาครัฐเตรียมจะจัดสรรวัคซีน Pfizer ให้กับเด็กอายุ 12 – 18 ปี ขอชี้แจงว่าเราเองเป็นเพียงตัวกลางที่ต้องรับฟังข้อมูลจากภาครัฐและนำมาแจ้งอีกทีหนึ่ง บางคำถามเราก็ไม่สามารถตอบได้ แต่จะไปหาข้อมูลให้ค่ะ

การรับวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนมัธยม

ตามที่ภาครัฐเตรียมจะจัดสรรวัคซีน Pfizer ให้กับเด็กอายุ 12 – 18 ปี หรือนักเรียนระดับมัธยมและให้โรงเรียนสอบถามความสมัครใจและความยินยอมของผู้ปกครองนั้น

แจ้งกำหนดการชำระค่าเทอม ภาคเรียนที่ 2/2564

เนื่องจากมีการระบุวันที่ไม่ตรงกันในเรื่องของช่วงการชำระค่าเทอมภาคเรียนที่ 2/2564 โดยในประกาศของโรงเรียนระบุเป็นช่วงวันที่ 15 กันยายน 2564 – 1 พฤศจิกายน 2564 แต่ในใบแจ้งชำระค่าเทอมภาคเรียนที่ 2/2564 ระบุว่าเป็นช่วงวันที่ 1 – 30 กันยายน 2564 จึงขอแจ้งแก้ไข ให้เป็นไปตามประกาศของโรงเรียน คือระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2564 – 1 พฤศจิกายน 2564 และต้องขออภัยในความไม่ชัดเจนมา ณ ที่นี้

เรื่อง เงิน 2,000 บาท จากภาครัฐยังมาไม่ถึงโรงเรียนค่ะ ( 2 กันยายน 2564)

ขอแจ้งว่า โรงเรียนได้จัดเตรียมระบบแจกเงินของภาครัฐจำนวน 2,000 บาท ให้กับผู้ปกครองไว้พร้อมแล้วค่ะ แต่ขณะนี้ (วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 11.30 น.) เงินยังมาไม่ถึงโรงเรียนค่ะ

ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงเรื่องการรับเงินช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาจำนวน 2,000 บาท จากภาครัฐ วันที่ 25 สิงหาคม 2564

ประกาศเรื่อง การรับเงินช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาจำนวน 2,000 บาท จากภาครัฐ และกำหนดการต่างๆ ของโรงเรียน เรื่องการรับสมัครนักเรียน และเรื่องอื่นๆ

Next Page »