Author: admin1

ประกาศด่วน แจ้งปิดห้องเรียน อนุบาล 1/1

ด้วยวันนี้ 3 กันยายน 2566 ทางโรงเรียนมีข้อมูลว่า มีนักเรียนห้องอนุบาล 1/1 ติดเชื้อ มือเท้าปาก และ

ประกาศเรื่อง ขอชี้แจงเรื่องระเบียบการเรียนวิชาทหาร ชั้นปีที่1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

ประกาศด่วน แจ้งปิดห้องเรียน อนุบาล 2/3

ด้วยวันนี้ 27 สิงหาคม 2566 ทางโรงเรียนมีข้อมูลว่า มีนักเรียนห้องอนุบาล 2/3 ติดเชื้อมือเท้าปาก และ

เรื่องราวและภาพความประทับใจ จาก “Amat Camp ค่ายสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อไปสร้างชาติ” ของนักเรียนชั้น ม.3 ก และ ม.3 ข เมื่อวันที่ 10-11 และ 17-18 สิงหาคม 2566

Next Page » « Previous Page