Author: admin1

แจ้งเรื่องด่วน ปิดห้องเรียนอนุบาล 1/1

ด้วยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา ครูเพชร ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1 มีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก ขอให้นักเรียนในห้อง

แจ้งปัญหาเรื่องการมารับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ป.6 ด้วยระบบใหม่

ขอแจ้งปัญหาที่พบในการมารับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ป.6 ด้วยระบบใหม่ ในวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 65 ดังนี้

เรื่อง การขอทำบัตรรับนักเรียนเพิ่ม

หลังจากทางโรงเรียนเปิดให้ทำบัตรรับนักเรียนเพิ่มเมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 65 แล้วนั้น ปรากฏว่ายังมี

แจ้งเรื่องการชำระค่าเทอม 2/65 และการค้างชำระ

ขอความกรุณาผู้ปกครองชำระค่าเทอม 2/65 ภายในกำหนดเวลา คือภายใน 20 ตุลาคม 2565 และในภาคเรียนนี้ โรงเรียนไม่อนุญาตให้ค้างชำระนะคะ
ผู้ปกครองที่ค้างชำระค่าเทอม และมาเซ็นเอกสารรับทราบเรื่องการค้างชำระค่าเทอม

Next Page » « Previous Page