แจ้งเมนูอาหารภาคเรียนที่ 1/2566 สัปดาห์ที่ 15 (วันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2566)