แจ้งเมนูอาหารภาคเรียนที่ 1/2566 สัปดาห์ที่ 14 (วันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2566)