แจ้งเมนูอาหารภาคเรียนที่ 1/2566 สัปดาห์ที่ 13 (วันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566)