เมนูอาหารภาคเรียนที่ 1/2566 สัปดาห์ที่ 16 (28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566)