ประกาศเรื่อง การรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2566