Asides

ขอตอบคำถามและแจ้งมาตรการเรื่องโควิด-19 ในระดับอนุบาลของโรงเรียน

ตามที่มีผู้ปกครองได้กรุณาแนะนำให้โรงเรียนมีมาตรการสำหรับชั้นอนุบาลที่ไม่ได้รับวัคซีน และสอบถามว่า