โรงเรียนอมาตยกุลประกาศ เรื่องการแต่งกายของนักเรียน