โรงเรียนอมาตยกุลขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอภิชญา แสงประทุม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ง

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอภิชญา แสงประทุม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ง ที่ได้เข้าร่วม โครงการคัดสรรคนดี… สู่สังคม และได้รับประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันจุฬาภรณ์