โควิดเริ่มกลับมา และไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆ RSV มือเท้าปาก เริ่มเข้ามาในโรงเรียนแล้ว

ช่วงนี้ มีนักเรียนและครูป่วยจำนวนมากค่ะ 

  • ชั้นอนุบาล นักเรียนป่วยเป็น RSV มือเท้าปาก มีการปิดห้องเรียนบางห้อง
  • ชั้นมัธยม นักเรียนป่วยเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆ บางห้องนักเรียนหยุดเรียนจำนวนมาก
  • ครู ป่วยเป็น COVID-19 และไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆ จำนวนมาก แต่ละวัน จึงมีครูขาดงานจำนวนมาก

ขอให้ข้อมูลเพื่อทราบ