แจ้งแนวทางหากนักเรียนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะติดโควิด 19

ทางโรงเรียนขอแจ้งว่า หากนักเรียนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเสี่ยงสูงหรือเสี่ยงต่ำที่จะติดโควิด 19

  1. แจ้งครูประจำชั้นทันทีค่ะ
  2. พิจารณาร่วมกันว่าสมควรดำเนินการอย่างไรต่อไป

อย่าให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมาโรงเรียนแบบที่ไม่แจ้งครูว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะ

เพราะอาจนำไปสู่การเป็น cluster อันตรายต่อผู้สูงอายุ คุณตาคุณยาย คุณปู่คุณย่า ที่บ้าน