แจ้งแก้ไขเรื่องเวลาการส่ง line มารับนักเรียนชั้น อ.1 – อ.3

ขอแจ้งเวลาการส่ง line มารับนักเรียนชั้น อ.1 – อ.3  คือ เวลา 12.45 น. – 14.30 น.