แจ้งเหตุต้องอพยพนักเรียนออกจากอาคาร 3 ประมาณเที่ยง วันที่ 8 ก.พ. 66