แจ้งเวลาเปิด – ปิด ลานจอดรถเมื่อโรงเรียนกลับมาเปิดเรียนปกติ

เมื่อโรงเรียนกลับมาเปิดตามปกติ โรงเรียนจะเปิดลานจอดรถเวลา 12.45 น. เป็นต้นไป เพื่อผู้ปกครองมารับนักเรียนชั้นอนุบาล ผู้ปกครองที่มารับนักเรียนชั้นประถมและมัธยม กรุณามาหลังเวลา 13.45 น. เพื่อหมุนเวียนการใช้ลานจอดรถและเพื่อลดปัญหาการจราจรนะคะ

ช่วงเช้าไม่เปิดลานจอดรถ ผู้ปกครองต้องวนรถมาส่งนักเรียนที่อาคาร 1 เท่านั้น