แจ้งเรื่อง เงินในโครงการเรียนฟรี 15 ปี

โรงเรียนจะนำส่งเงินเรียนฟรี ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียน 2/66 ให้กับผู้ปกครอง โดยฝากไปกับนักเรียน ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566

ผู้ปกครองที่ยังไม่ส่งใบสำคัญจ่าย กรุณานำส่งใบสำคัญจ่ายที่ครูประจำชั้นนะคะ