แจ้งเรื่องไม่มีการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ระหว่างวันที่ 12 – 13 มกราคม 66

ตามที่โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง ได้กำหนดให้นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอมาตยกุลเข้ารับการฝึกภาคสนามประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 

นศท. ปี 3 ชาย               ระหว่าง 12 – 16 มกราคม 66 

นศท. ปี 3 หญิง             ระหว่าง 13 – 15 มกราคม 66

โรงเรียนจึงขอแจ้งว่าจะไม่มีการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ระหว่างวันที่ 12 – 13 มกราคม 66 เป็นเวลา 2 วัน (วันที่ 16 มกราคม 66 เป็นวันครู เป็นวันหยุดอยู่แล้ว) ให้นักเรียนที่ไม่ได้ไปฝึกรด.หยุดเรียน