แจ้งเรื่องโรงเรียนได้รับสิทธิ์ให้ส่งนักเรียนเข้าสอบรอบโควตาเพื่อเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ