แจ้งเรื่องเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี

ตามที่ภาครัฐจะมอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี ให้กับนักเรียนทุกคนโดยให้โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการนั้น โรงเรียนอมาตยกุลขอดำเนินการดังนี้

  1.  วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นักเรียนรับใบสำคัญจ่ายจากครูประจำชั้น ซึ่งในภาคเรียนที่ 2/65 นี้จะเปลี่ยนรูปแบบและขอเรียกว่าใบรับรองแทนใบเสร็จ ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีข้อมูลครบและนำแบบ (บางส่วน) มาจากภาครัฐ 
  2. วันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2565 ผู้ปกครองกรอกข้อมูลและแนบใบเสร็จหรือบิลเงินสดที่ท่านได้นำไปซื้ออุปกรณ์การเรียนเท่าที่มี นำเอกสารทั้งหมดส่งครูประจำชั้น
  3. เมื่อได้รับเงินโอนมาจากภาครัฐ ทางโรงเรียนจะนำส่งเงินให้ผู้ปกครองโดยเร็ว

โรงเรียนอมาตยกุล

1 ธันวาคม 2565