แจ้งเรื่องการเรียนของนักเรียนชั้น ม.ปลาย

ตามที่โรงเรียนจะเปิดให้นักเรียนชั้นม.ปลายมาเรียนที่โรงเรียนในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 และให้นักเรียนสามารถเลือกระบบการเรียนได้นั้น ปรากฏว่า มีนักเรียนจำนวนหนึ่ง ยังคงสมัครใจเลือกระบบเรียนที่บ้าน ทางโรงเรียนพิจารณาจากจำนวนนักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียนแล้ว เห็นสมควรว่า ยังควรจัดให้มีการ Meet ในระบบ Online สำหรับวิชาต่างๆ เหมือนในช่วงที่ผ่านมา แต่จะงดการ Meet กับครูประจำชั้นในช่วงเช้าของทุกวัน และจะขยับเวลาเรียนออนไลน์ให้ตรงกับเวลาเรียนที่โรงเรียน เพื่อให้ครูสามารถ Meet กับเด็กที่เรียนที่บ้านได้ โดยเวลาเรียนจะเริ่มตั้งแต่ 7.30 น. นักเรียนดูตารางสอนประกอบ

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และคุณครูจะเริ่ม Meet กับนักเรียนที่เลือกระบบเรียนที่บ้านตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

*** หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ***