แจ้งเรื่องการรับวัคซีนของนักเรียนอายุ 5 – 11 ปี

โรงเรียนได้ส่งรายชื่อนักเรียนช่วงอายุ 5 – 11 ปี ที่มีความประสงค์จะรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับโรงพยาบาล CGH สะพานใหม่ หรือโรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัลเดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนดำเนินการดังนี้

  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้บุตรหลานฉีดวัคซีน และแบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนพร้อมกรอกเอกสาร และนำมาในวันที่ฉีดวัคซีน (รอแจ้งกำหนดการวันฉีดวัคซีนจากภาครัฐ)
  2. ติดตามข่าวในเว็บไซต์ของทางโรงเรียนสม่ำเสมอ เพื่อทราบข้อมูลข่าวสารที่อาจจะมีเพิ่มเติม