แจ้งเรื่องการแจกเอกสารสุขภาพของนักเรียน

ตามที่โรงพยาบาล เอส วาย เอช  ได้เข้ามาตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนอมาตยกุล ระดับชั้น อ.1 ถึง ป.6 ม.1 และ ม.4 จำนวน 1,167 คน เมื่อเดือนกรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น  ทางโรงพยาบาลได้นำส่งเอกสาร 2 ชนิดให้กับทางโรงเรียน ได้แก่

  1. บัตรบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน เป็นบัตรสีเหลืองขนาด B4 และ
  2. แบบตรวจคัดกรองพัฒนาการด้วยเครื่องมือ DSPM (สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลเท่านั้น)

ทางโรงเรียนจะส่งมอบเอกสารข้างต้นให้กับผู้ปกครอง ไม่เกินวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ผ่านครูประจำชั้น  ผู้ปกครองกรุณาเก็บรักษาเอกสารสุขภาพข้างต้นของนักเรียนไว้ให้ดีนะคะ  เพราะอาจจำเป็นต้องนำมาใช้เพื่อตรวจสุขภาพในครั้งต่อไปค่ะ