แจ้งเข้มงวดเรื่องการเช็คชื่อกลับบ้าน

ระบบการเช็คชื่อที่โรงเรียนออกแบบมาเป็นระบบที่มีไว้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน โดยระบบนี้ผู้ปกครองต้องนำบัตรรับนักเรียนมาสแกนและหยิบกระดุม (สีเหลืองหรือส้มแล้วแต่ตึก) แล้วนำกระดุมไปหย่อนที่ประตูทางออกเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าได้ลงเวลาออกจากโรงเรียนแล้ว

แต่มาถึงวันนี้ผู้ปกครองบางท่านไม่ปฏิบัติตามระบบ จะด้วยความตั้งใจหรือไม่ไม่อาจทราบได้ สิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ปกครองเดินผ่านไปรับนักเรียนและออกประตูไปโดยไม่หย่อนกระดุม และไม่สนใจการทักท้วงของเจ้าหน้าที่หรือครูที่อยู่ที่ประตู

เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ ชั้นอนุบาลและประถม โรงเรียนจะเข้มงวดในระบบกลับบ้านและจะวางระบบให้เจ้าหน้าที่หรือครูที่ประตูปฏิบัติตามระบบอย่างเคร่งครัด นักเรียนที่ไม่ผ่านการเช็คชื่อในระบบจะต้องกลับไปเช็คชื่อก่อนจะผ่านประตูออกไป ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวนักเรียนเอง

ขอแจ้งเพิ่มเติมว่า ขอความกรุณาผู้ปกครองอย่าลืมนำบัตรมารับนักเรียน เพราะถึงนาทีนี้ (8 กันยายน 2565) เปิดมายังไม่ครบภาคเรียน มีการลืมนำบัตรมารับนักเรียนจำนวน 610 ครั้ง ทุกครั้งที่มีการลืมบัตร เจ้าหน้าที่ธุรการต้องตรวจสอบว่าเป็นผู้ปกครองจริงๆ ต้องทำเอกสารหรือทำบัตรรับนักเรียนใบใหม่ให้ จึงจะรับนักเรียนกลับบ้านในวันนั้นๆ ได้

ทุกระบบจะดำเนินไปได้ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังค่ะ เป้าหมายของเราคือ การมีระบบที่ดีและนักเรียนทุกคนปลอดภัย ขอบคุณค่ะ