แจ้งปิดห้องเรียน ม.4 B + C (วิทย์ + ศิลป์)

ด้วยในวันนี้ทางโรงเรียนได้รับแจ้งว่านักเรียนห้อง ม.4 B + C (วิทย์ + ศิลป์) มีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวกครบจำนวน 5 คน

เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค จึงขอแจ้งปิดห้องเรียนดังกล่าวระหว่างวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 65 – วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 65 โดยกลับไปเรียน online ตามตารางสอน

นักเรียนกลับมาเรียนที่โรงเรียนปกติในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 65