แจ้งปิดห้องเรียนระดับชั้น ม.5 และ ม.6 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567