แจ้งข้อมูลเตรียมเปิดภาคเรียน 1/2565

ด้วยในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะจัดประชุมเรื่องแนวทางการเปิดเรียนและการบริหารจัดการศึกษาเอกชน ปี 2565 โดยมีท่านเลขา สช.เป็นวิทยากร ทางโรงเรียนจึงจะรอรับฟังการประชุมดังกล่าวก่อน และจะแจ้งแนวทางการเปิดภาคเรียนปกติให้ทุกท่านทราบต่อไปค่ะ
 
**** ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2565  นักเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลห้องเรียน  ห้องเรียนช่วงโควิด  รหัส Classroom  รหัสดูคลิป  และ Line id สำหรับแจ้งรับนักเรียน ได้ทาง Website ของโรงเรียน  ในหัวข้อ “สอบถามห้องเรียนและข้อมูลของนักเรียน”