แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนเทอม 2/2566

  • นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 3 มาเรียนวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566
  • นักเรียนชั้น ป.1 – 3 มาเรียนวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566
  • นักเรียนชั้น ป.4 – 6 มาเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
  • นักเรียนชั้น ม.1 – 6 มาเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566