เลข ป.3

คลิกเลือกห้วข้อ หรือสัปดาห์ ที่นี่เลยค่ะ

สัปดาห์ที่ 4 – 6 Week ที่ 4 – 6

สัปดาห์ที่ 7 – 9 Week ที่ 7 – 9

สัปดาห์ที่ 10 – 12 Week ที่ 10 – 12

https://www.amatyakulschool.com/Math-P3C6.mp4

ดูคลิปเรื่องเวลาใน Project 14 ของระดับชั้น ป.3 (ไม่ต้องทำแบบฝึกหัด)

คลิปที่ 1 การเปรียบเทียบระยะเวลา

https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-math-book-1/math-p3b1-021/

คลิปที่ 2 การอ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลา

https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-math-book-1/math-p3b1-022/

คลิปที่ 3 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา (1)

https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-math-book-1/math-p3b1-023/

คลิปที่ 4 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลา (2)

https://proj14.ipst.ac.th/p3/p3-math-book-1/math-p3b1-024/

สัปดาห์ที่ 13 – 15 Week ที่ 13 – 15

https://www.amatyakulschool.com/Math-P3C7.mp4

สัปดาห์ที่ 16 – 18 Week ที่ 16 – 18

https://www.amatyakulschool.com/Math-P3C8.mp4

** โรงเรียนอมาตยกุล ขอขอบคุณเจ้าของ video คลิปทุกคลิปอย่างสูงมา ณ ที่นี้**