เรื่อง การมารับเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาจากภาครัฐ 2,000 บาท และเรื่องอื่นๆ