เรื่อง การขอทำบัตรรับนักเรียนเพิ่ม

หลังจากทางโรงเรียนเปิดให้ทำบัตรรับนักเรียนเพิ่มเมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 65 แล้วนั้น ปรากฏว่ายังมีผู้ที่ไม่สะดวกในวันดังกล่าว และมีความประสงค์ขอบัตรรับนักเรียนเพิ่มอีก

โรงเรียนจะจัดทำให้ในกรณีที่มีบัตรเก่าอยู่แล้ว และนำบัตรเก่ามาแสดงเพื่อขอเพิ่มเท่านั้น ขั้นตอนเป็นดังนี้

  1. แสดงบัตรเดิมที่มีอยู่
  2. เขียนคำร้องขอบัตรเพิ่ม (หมายเลขเดียวกับบัตรในข้อ 1) ที่หน้าอาคาร 2
  3. จ่ายค่าบัตร 10 บาท
  4. รับบัตรในวันทำการถัดไปในเวลาที่มารับนักเรียน
  5. เมื่อมารับบัตร ต้องแสดงบัตรในข้อ 1 เพื่อยืนยันตัวตน
  6. เปิดให้เขียนขอรับบัตรเพิ่มในกรณีนี้หลัง รร. เลิกเท่านั้น

ทั้งนี้ รร. จะจำกัดการเข้าบริเวณโรงเรียน โดยเฉพาะขณะที่มีนักเรียนอยู่ในโรงเรียน