เรื่องการสอบ O-Net ชั้น ป.6 ม.3 ม.6

ตามที่สำนักทดสอบทางการศึกษา หรือ สทศ จะจัดสอบ O-Net สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ประจำปีการศึกษา 2564 และขอให้ทางโรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนที่สมัครใจเข้าสอบนั้น ทางโรงเรียนขอดำเนินการ ดังนี้

1. ผู้ปกครองชั้น ป.6 ม.3 ที่ไม่มีความประสงค์ให้นักเรียนเข้าสอบ กรุณากรอกข้อมูลผ่านระบบ Google Form แจ้งไม่ให้โรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ ภายในวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 17.00 น. ผู้ปกครองที่ไม่แจ้งใดๆ โรงเรียนจะส่งชื่อเข้าระบบของ สทศ.

https://forms.gle/pFrSEejfk6ZNA9zr5

2. โรงเรียนจัดส่งรายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ทุกคนเข้าสอบ