ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการมาเรียนที่โรงเรียนสำหรับนักเรียนชั้น ม.4 – ม.6

เรียนที่โรงเรียนเรียนที่บ้าน
รูปแบบการเรียน เนื้อหาเดียวกับที่เรียนที่บ้าน ครูสามารถสอนเอง หรือจัดให้ดูคลิปก็ได้ เราจัดเตรียม TV ขนาด 50 นิ้วไว้ทุกห้องเรียน ข้อดีคือ ครูสามารถตอบข้อสงสัย ยกตัวอย่าง และอธิบายเพิ่มเติมได้นักเรียนดูคลิปตามตารางสอน  ไม่มีการ Meet  ยกเว้นมีการเปลี่ยนแปลง อาจกลับมา Meet
การพิจารณาคะแนนจิตพิสัย  การเข้าเรียนในห้องเรียน หากนักเรียนมีความจำเป็นต้องหยุดเรียนเนื่องจาก COVID-19 จะถือเป็นวันลา การดูคลิปและการเข้า Meet (หากมีการ Meet) สม่ำเสมอ
การประเมินผลยังไม่สามารถกำหนดได้ แต่จะเป็นเกณฑ์เดียวกันทั้งระบบเรียนที่บ้านและที่โรงเรียน เช่น หากประเมินจากผลงานอย่างเดียว ก็ใช้ผลงานทั้ง 2 ระบบ หากมีการสอบร่วมด้วย นักเรียนทั้ง 2 ระบบต้องเข้าสอบ รูปแบบการสอนยังกำหนดไม่ได้  
***  จะรีบแจ้งเมื่อมีความชัดเจนค่ะ
ยังไม่สามารถกำหนดได้ แต่จะเป็นเกณฑ์เดียวกันทั้งระบบเรียนที่บ้านและที่โรงเรียน เช่น หากประเมินจากผลงานอย่างเดียว ก็ใช้ผลงานทั้ง 2 ระบบ หากมีการสอบร่วมด้วย  นักเรียนทั้ง 2 ระบบต้องเข้าสอบ รูปแบบการสอนยังกำหนดไม่ได้  
***  จะรีบแจ้งเมื่อมีความชัดเจนค่ะ
การแต่งกายวันอังคาร ใส่ชุดไปรเวทที่สุภาพ วันอื่นๆ สามารถใส่ชุดนักเรียน หรือชุดพละ แต่ต้องถูกระเบียบ