ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงเรื่องการรับเงินช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาจำนวน 2,000 บาท จากภาครัฐ วันที่ 25 สิงหาคม 2564