ประกาศ วันที่ 24 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอมาตยกุลมีความประสงค์จะขายรถตู้รับ – ส่งนักเรียน