ประกาศแจ้งเรื่องสายรถโรงเรียนและเรื่องการมารับอุปกรณ์การเรียนนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง 3 (สัปดาห์ที่ 9 – 12) 16 ธันวาคม 2564