ประกาศแจ้งเรื่องต่างๆ เพิ่มเติม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564