ประกาศเรื่อง แจ้งเรื่องต่างๆ และแจ้งยกเลิกการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Google Meet ในวันหยุดราชการ