ประกาศเรื่อง แจ้งเปลี่ยน วัน – เวลา การมารับใบเสร็จค่าธรรมเนียมการเรียน เงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี และแจ้งเลื่อนการรับสมัคร การทดสอบ และการรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1