ประกาศเรื่อง เงินช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาจำนวน 2,000 บาทจากภาครัฐ เรื่อง Package Internet สำหรับนักเรียน ราคา 79 บาท และเรื่องการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1/2564