ประกาศเรื่อง ขอชี้แจงเรื่องระเบียบการเรียนวิชาทหาร ชั้นปีที่1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566